Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

13:33
0305 9a1e 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viacorvax corvax
13:26
Reposted fromthe-one the-one viavertheer vertheer
13:25
4347 aef4
Reposted fromGIFer GIFer viavertheer vertheer
13:24
3371 7d33 500
Reposted fromGhost335 Ghost335 viacats cats
12:48
3443 d907 500
Reposted fromthalahassi thalahassi viaczinok czinok

August 21 2016

10:29
0159 d58a 500
Reposted fromlovemystery lovemystery viaxvou xvou
10:28
2020 dcf6
Reposted fromlemisz lemisz
10:27
5960 8ad9
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viagosza gosza
10:27
3524 2c5a 500
Reposted fromboobiescake boobiescake viagosza gosza
06:38
0024 4866
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaglupiasuka glupiasuka
06:38
Reposted fromgruetze gruetze viaglupiasuka glupiasuka
06:34
...Jeżeli dziś się w towarzystwie o czymś mówi, prawie nie zdarza się, aby ktoś powiedział - nie wiem, nie mam pojęcia, przeciwnie - wszyscy zabierają głos, mówią ex cathedra, twierdzą, upierają się przy swoim, monologują.
Ten powszechny dostęp do obiegowych źródeł informacji uczynił z nas zadowolonych pseudoznawców, amatorów, besserwisserów, tym bardziej pewnych siebie, im mniej wiedzących i rozumiejących.
— Kapuściński, Lapidarium VI
Reposted fromImNotOK ImNotOK viacytaty cytaty
06:34
- Myślałam, że sztuka powinna coś oznaczać. - A nie sądzisz, że może istnieć, nie domagając się wyjaśnienia? Dlaczego musielibyśmy przypisywać sztuce znaczenie? Czy wszystko musi być dla nas zrozumiałe? Być może sensem jej istnienia jest wzbudzanie emocji - i tyle. A nie oznaczanie czegoś konkretnego.
— Matthew Quick "Wybacz mi, Leonardzie"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

August 20 2016

13:44
13:44
2605 fccf
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawindingroad windingroad
13:40
3540 e5b3
Reposted fromkarahippie karahippie viaaem7 aem7

August 19 2016

15:31
Reposted frompjoter pjoter viavertheer vertheer
15:31
9036 a180 500
1gr.cz
Reposted fromgreensky greensky viavertheer vertheer
15:30
3345 328e 500
Reposted fromfungi fungi viavertheer vertheer
15:20
3804 46f8
Reposted fromtichga tichga viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl