Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

18:58
2019 4985 500
Blue Is the Warmest Color
Reposted fromEmisja Emisja viafilmowy filmowy
18:56
8798 58e5 500
Reposted fromkaiee kaiee viawujcioBat wujcioBat

August 06 2017

16:51
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.
— Hłasko, Sowa córka piekarza
Reposted fromwstydem wstydem
16:41
3455 391d
Reposted fromerial erial viamentispenetralia mentispenetralia
16:39
0245 5c7e
Reposted frombvllshit bvllshit viaMountainGirl MountainGirl
16:39
8675 8c31 500
femme medecine caroline maniere
Reposted fromspiritual spiritual viaMountainGirl MountainGirl
16:30
4910 dde9 500
16:26
16:23
1748 2181
16:19
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaoutofmyhead outofmyhead
16:14
9129 8597
16:13
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viawpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg
16:08
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaoutofmyhead outofmyhead
16:05
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viaMezame Mezame
16:04
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
16:03
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame
16:03
4162 e1ad 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaMezame Mezame
10:06
Reposted fromdoener doener viaczinok czinok
10:06
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaczinok czinok

August 05 2017

20:22
Reposted bywabnicubanshekashkashBloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl